Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Webglobe, s.r.o., IČO: 261 59 708, se sídlem Vinohradská 190/2405, 130 61 Praha 3 – Vinohrady (dále jen „my“), chrání všechny osobní údaje poskytnuté zákazníky (jejich jména, příjmení, adresy, telefony, e-maily, čísla pasu, čísla občanského průkazu, cookie, nastavení domén, přístupové a lokalizační údaje) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuálně platnou legislativou. Protože je pro nás bezpečnost vašich osobních údajů důležitá a chceme, abyste dál mohli bez omezení využívat všechny výhody našich služeb, slevy a akční nabídky, rádi bychom vás seznámili s některými novými pravidly a informacemi, které souvisí s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů, tedy směrnicí GDPR, účinnou od 25. května 2018 v celé Evropské unii včetně České republiky.

V tomto dokumentu jsme pro vás sepsali všechny informace o tom, jaké osobní údaje o našich zákaznících shromažďujeme pro potřeby poskytování služeb zejména registrace doménových jmen, webhostingových služeb, poskytování SSL certifikátů a souvisejících nabídek zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte vy sami v souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů práva. Veškeré podrobnosti naleznete na www.stable.cz

A. Jaké osobní údaje společnost Webglobe, s.r.o. zpracovává?

A.1.1 Webglobe, s.r.o. zpracovává následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje zákazníka, tj. zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo v šifrované podobě;
 2. kontaktní údaje zákazníka, tj. osobní údaje umožňující nám se s ním zkontaktovat, jako e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, profil na sociálních sítích, datum narození, číslo op nebo pasu;
 3. nastavení zákazníka, tj. údaje uložené v jeho účtu, především adresy, profily a nastavení služeb včetně nastavení doménových jmen a hodnocení produktů a služeb;
 4. údaje o zákazníkových objednávkách, tj. údaje o zboží a službách, které si objednal, způsobu jejich doručení a platby včetně údajů o reklamacích,
 5. údaje o zákazníkově chování na webu, tj. zboží a služby, které si zobrazuje, odkazy, na které kliká, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky, a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlíží, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a podobných technologií pro identifikaci zařízení včetně lokalizačních a přístupových údajů;
 6. údaje o zákazníkově chování při čtení zpráv, které mu zasíláme. To znamená, že ukládáme časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém tyto zprávy čte, mezi které patří IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze, a také údaje získané ze souborů cookie a podobných technologií;
 7. provozní a lokalizační údaje související s telekomunikačním provozem, tzv. log přístupy. Tento log představuje jasný a nezvratný důkaz o faktech a úkonech vůči Webglobe, s.r.o. a/nebo třetím osobám; má naprosto důvěrný charakter a může být předložen a/nebo poskytnut pouze na žádost subjektů, které jsou k tomu výslovně oprávněny zákonem. Přijali jsme veškerá technická a organizační opatření pro zajištění důvěrnosti logů připojení, která evidujeme a uchováváme v souladu se zákonem. To, že tyto přístupy Webglobe, s.r.o. uchovává, bere zákazník výslovně na vědomí.

Vyhrazujeme si právo na uchování logů událostí vytvořených přístupem zákazníka prostřednictvím rozhraní vyhrazeného službě, která je předmětem smlouvy, a to po dobu stejně dlouhou nebo delší, než je délka trvání smluvního vztahu. Jakmile uplyne doba stanovená pro uchování těchto dat, budou tato smazána, aniž by existovala možnost jejich obnovení.

A.1.2 Data uložená zákazníkem

Webglobe, s.r.o. neprovádí a není schopná provádět kontrolu dat, která si zákazník uložil či pořídil prostřednictvím sítě Internet do vyhrazeného prostoru. Proto zákazník přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost uložených či pořízených dat. Zákazník se dále zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, a to včetně získání souhlasu od třetích stran, v případě nutnosti.

B. Proč společnost Webglobe, s.r.o. osobní údaje zpracovává a co ji k tomu opravňuje?

Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy například správy webhostingu, serveru, registrace domény a dalších činností k zajištění funkčnosti služeb. Osobní údaje zpracováváme z bezpečnostních důvodů i zákonných důvodu, jako například schraňování provozních a lokalizačních údajů souvisejících s telekomunikačním provozem, tzv. log přístupy. Osobní údaje zpracováváme také pro přípravu nabídek a marketingových aktivit na základě našeho oprávněného zájmu.

Zákazník se zavazuje během doby užívání našich služeb dodržovat právní předpisy a nařízení, které upravují ochranu osobních údajů, a to včetně získání souhlasu třetích stran, pokud je to nutné. Veškerá odpovědnost za bezpečnost uložených nebo pořízených dat souvisejících s ochranou osobních údajů je na zákazníkovi. Webglobe, s.r.o. tohoto není schopná, a neprovádí tak kontrolu těchto dat.

C. Kdo osobní údaje zákazníků zpracovává a komu je společnost Webglobe, s.r.o. předává?

Všechny výše zmíněné osobní údaje zpracovává Webglobe, s.r.o. jako správce. To znamená, že Webglobe, s.r.o. stanovuje výše vymezené účely, pro které zákazníkovy osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky jejich zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využívá služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle pokynů společnosti Webglobe, s.r.o. a pro účely, které jsou popsány v části B, viz výše. Takovými zpracovateli jsou:

 1. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;
 2. provozovatelé marketingových nástrojů, kteří pomáhají Webglobe, s.r.o. s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro její zákazníky;
 3. poskytovatelé SMS komunikačních a chatovacích nástrojů v tom případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování komunikace Webglobe, s.r.o. se zákazníky;
 4. poskytovatelé služeb zpracovávajících zásilky, včetně a zejména jejich doručovatelů;
 5. poskytovatelé služeb, které jsou nezbytně nutné pro provedení objednávek, jedná se zejména o registraci doménových jmen (údaje, poskytnuté pro registraci doménových jmen, budou zveřejněny dle pravidel konkrétního registru domén) nebo vystavení SSL certifikátů

D. Z jakých zdrojů společnost Webglobe, s.r.o. osobní údaje získává?

Společnost Webglobe, s.r.o. zpravidla zpracovává osobní údaje, které jí poskytnou zákazníci přímo v rámci objednávání služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s ní například elektronickou poštou či v zákaznickém centru. Osobní údaje přímo od zákazníků získává Webglobe, s.r.o. také sledováním chování zákazníků na jejím webu a při čtení zpráv, viz bod A 1.1

E. Předávání údajů mimo EU

V případě, že bude po poskytovateli vyžadováno plnění ze smlouvy (například registrace domény) a předání osobních údajů mimo EU, může Webglobe, s.r.o. získané údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

F. Bezpečnost informací

Ke všem informací, které společnost Webglobe, s.r.o. shromáždila, uložila a zabezpečila ve svých systémech, mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci nebo pracovníci. Při práci s osobními údaji Webglobe, s.r.o. dodržuje všechna nařízení, která stanovuje zákon a právní předpisy České republiky a Evropské unie. Své systémy udržuje pod stálým dohledem a pro zajištění důvěrnosti osobních údajů uživatelů průběžně uvádí do praxe nejnovější poznatky z oblasti bezpečnosti a přijímá opatření pro omezení rizik spojených s neoprávněným přístupem či ztrátou, poškozením nebo smazáním osobních údajů uživatelů.

G. Jaká práva má zákazník při zpracování osobních údajů?

 1. právo na přístup, v jehož rámci má zákazník právo vědět, jaké údaje o něm zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jeho osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo danou společnost zpracovává a jaká má zákazník další práva související se zpracováním osobních údajů. Všechny tyto informace naleznete výše. Jestliže si nebude zákazník jistý, jaké osobní údaje o něm společnost Webglobe, s.r.o. zpracovává, může se na tuto skutečnost dotázat a pokud tyto údaje společnost zpracovávat bude, má zákazník právo k nim získat přístup. V rámci práva na přístup může zákazník společnost požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopie je zdarma, další kopie s poplatkem.
 2. právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné, v jehož rámci má zákazník právo na to, aby je společnost bez zbytečného odkladu opravila, popřípadě doplnila, a to po patřičném ověření zákazníkovy totožnosti.
 3. právo na výmaz, v jehož rámci má zákazník v některých případech právo, aby společnost bez zbytečného odkladu jeho osobní údaje vymazala. Jedná se o následující případy: - společnost už zákazníkovy osobní údaje nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovávala - zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný a společnost zároveň nemá jiný důvod, pro který by tyto údaje potřebovala nadále zpracovávat - zákazník využije svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které společnost zpracovává na základě jejích oprávněných zájmů, a společnost shledá, že už žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly nemá. - zákazník se domnívá, že společností prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

  Toto právo na výmaz se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů zákazníka je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti nebo určení, výkonu nebo obhajobu jejích právních nároků.

 4. právo na omezení zpracování, které může mimo práva na výmaz zákazník využít a v rámci něhož může v určitých případech požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a aby tyto údaje nebyly nadále předmětem žádných dalších operací zpracování, a to nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale pouze po omezenou dobu.
 5. právo vznést námitku proti zpracování, v jehož rámci může zákazník vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Co se týče marketingových aktivit, přestane společnost zákazníkovy osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.
 6. právo nebýt subjektem automatizovaného rozhodování.
 7. právo podat stížnost, které zákazníkovi umožňuje podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, navzdory uplatnění výše uvedených práv. Toto právo může zákazník uplatnit především tehdy, domnívá-li se, že jeho osobní údaje zpracovává společnost neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti společností prováděnému zpracování osobních údajů může zákazník podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů - webová stránka www.uoou.cz.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať už jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na nás: tel.: +420 480 020 191, e-mail: info@stable.cz, Webglobe, s.r.o., Vinohradská 190/2405, 130 61 Praha 3 – Vinohrady